نقطه؛ سر خط

زندگی گاهی همش میشود سرگیجه. سرگیجه بین کارهایی که تمام زندگیت انجام میدادی و به نوعی آنقدر تکرارشون کردی که بهشان خو گرفتی. کارهایی که انگار هیچ وقت قرار نیست دست از سر خودت و زندگیت بردارند. و اصلا نمیتوانی بفهمی که ایا زندگیت را میشه از آنها جدا کرد یا نه. یا باز هم اصلا نمیتوانی بفهمی که بدون آنها زندگیت معنی ای هم میتواند داشته باشد یا نه. این هم زندگی سمیراست. دختر خانم، دوباره امتحان. به نوعی دوباره کنکور. این بار ایتالیا. پنج ماه دیگر...

/ 0 نظر / 18 بازدید