شیرین

هاژارِه‌ی شاوان کاری پیم کِردَ عازیزم

عاجز لَدِل بِیم راضی وَ مِردَن ای هاوار

شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه

شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ

ای داد ای بیدَاد، کَس دیار نِیَه، عازیزم

کَس لَدردِ کَس خَوَردار نِیَه عازیزم

شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه

شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ

خُوَام کرمانشانی، یارَم قصریه، عازیزم

خاطرخوای بیمَ، تقصیرَم نیَه، ای هاوار

شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه

شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ

 

/ 0 نظر / 17 بازدید