عشق

     رویای هر شبت را ازت میگیرد و تا بخواهی به خودت بیایی خودش جایگزینش شده.

     بدون اینکه حرفی بزند، بدون اینکه حرفی بزنی، میدانی و میپذیری که این شیرین ترین رویاییست که میتوانی داشته باشی. شیرین تر از همه ی آن چیزی که تا به حال برای خودت بافته ای.

     شیرین و شدنی...

     شیرین و واقعی...

     پس تا میتوانی مزه مزه اش کن. تا میتوانی بچشش. این ناب ترین شیرینی ای که در همه ی دنیایت وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

***

روی تو جان جان است از جان نهان مدارش

آنچ از جهان فزون است اندر جهان در آرش

/ 0 نظر / 19 بازدید