.

..

...

....

.....

......

.......

........

.........

..........

...........

............

.............

..............

...............

................

/ 6 نظر / 5 بازدید
کيا کوچولو

اين نقطه ها بهترين متن يا بهتره بگم شعريه که نوشتی. باور نداری؟ مهم نيست...

hemmat

در دنيای به اين بزرگی باز هم ادم تنهاست......اما ....خدا هم هست.