برای امروز، فردا و همیشه‌ام

» ۱۳٩۳/۱٢/٢ :: دلنوشته
» ۱۳٩۳/۱۱/٤ :: دلشوره ها
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۸ :: دلواپسی
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: نیم
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ :: فاتح
» سفر :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» ققنوس :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/٤/۸
» The third one :: ۱۳٩٢/٤/۳
» عشق داند... :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» واژه ی پاکی :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» از دوست :: ۱۳٩٢/٢/۱
» زندگی :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» New season :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» رویا :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» تبعیدی :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» هدف :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» آرزوها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» نقطه؛ سر خط :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» بودن :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» per sempre :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» سفر :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ایران :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» انتخاب :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» دیدار :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» از دوست داشتن :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» سفر :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» دلنوشت :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» Impossible :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» دوست :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» 584 :: ۱۳٩۱/۳/٥
» همدرد :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» عشق :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» زخمه :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» تکیه گاه :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» دوری :: ۱۳٩۱/٢/٥
» محبوبه شب :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» ... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» عبادت :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» بهار :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» از هر دری سخنی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» ۱۳٩٠/۱٢/٧ :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» عبور :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» Sunset_Sunrise :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» نهیب :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» خانه تکانی :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» پایان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» نوای جور :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» راز گل سرخ :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» ترانه به خاطر تو :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» درگیر :: ۱۳٩٠/٩/٦
» قانون :: ۱۳٩٠/٩/٤
» تلخ :: ۱۳٩٠/٩/۱
» قاصد :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» نفرینی تقدیر :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» Last half-hearted steps :: ۱۳٩٠/۸/٧
» کیمیاگر :: ۱۳٩٠/۸/٤
» Cheers :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» از زندگی و همچنان زندگی و همیشه زندگی :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» شیرین :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» گربه صفت :: ۱۳٩٠/٧/۸
» امید :: ۱۳٩٠/٧/۳
» برای آخرین بار :: ۱۳٩٠/٧/٢
» پاییز :: ۱۳٩٠/٧/۱
» طاقت بیار :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» زادروز :: ۱۳٩٠/٦/۸
» یه حس تازه تر میخوام :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» وای به حال دگران :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» سلام :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» مطلبی که حتماً باید بدانی! :: ۱۳٩٠/٥/۳
» از سادگی :: ۱۳٩٠/٥/۱
» تولد ده سالگی پرشین بلاگ :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» دل من خیلی صبوره :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» O Alquimista :: ۱۳٩٠/٤/٦
» عادت عاشقی :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» شاید :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» اگر... :: ۱۳٩٠/۳/٩
» A new day has come :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» Don't let me be misunderstood :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» شک نکن... :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» حقیقت :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» به همین نزدیکی :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» از دوستمان :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» مرگ پایان کبوتر نیست :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» سین :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» 9603 :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» از تجربه :: ۱۳٩٠/٢/٥
» و همچنان زندگی :: ۱۳٩٠/٢/٤
» دلبستگی :: ۱۳٩٠/٢/۱
» گذری بر زمان :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» یارا گاهی ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» قورباغه ام را قورت خواهم داد :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» در خود شکستن :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» ... :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» افسوس :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» من یا ما؟ :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» حقیقت :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» اگر... :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» از تو، از من، از ما :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» آرزو :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: ۱۳۸٩/٩/۸
» Chocolate addict :: ۱۳۸٩/٩/٧
» واسه امروز و فردا و همیشه :: ۱۳۸٩/٩/٦
» از خواستن :: ۱۳۸٩/٩/٦
» از زندگی و وبلاگ نویسی :: ۱۳۸٩/٩/٥
» Hope :: ۱۳۸٩/٩/٥
» مرد :: ۱۳۸٩/٩/٤
» افسوس :: ۱۳۸٩/٩/٤
» شبانه :: ۱۳۸٩/٩/٢
» زن، مرد، برابری :: ۱۳۸٩/٩/۱
» ببار :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» بهار گندم :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» نفس نفس :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» یکی از همین روزا، روی شب پا میذارم :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» Let me put it another way :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» Which one? :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» believe me :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» از یک ایمیل :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» نفرت :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» زلف بر باد :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» Is it worth it to ...? :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» Don't let me be misunderstood :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» ... :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» ... :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» دوستی :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» A Toi :: ۱۳۸٩/۸/٩
» The Last ... :: ۱۳۸٩/۸/٧
» والا :: ۱۳۸٩/۸/٥
» خدا را چه دیدی ... :: ۱۳۸٩/۸/۳
» ... :: ۱۳۸٩/۸/۳
» بی شک :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» از زندگی :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» اعتقاد :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» نمایشگاه رسانه های دیجیتال :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» Maybe the chance for romance is like a train to catch :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» از سهراب :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» ... :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» اعتراف :: ۱۳۸٩/٧/۳
» دستمو بگیر که عمر رفت :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» گریه :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» عشق :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» بی تو امشب :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» تو یادت رفته اون روزا :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» بوی گندم مال من... :: ۱۳۸٩/٦/۸
» عاشق گل گفتناتم... :: ۱۳۸٩/٦/٥
» دلم از خیلی روزا با کسی نیست ... :: ۱۳۸٩/٦/٢
» آیلتس :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» به امید فردا II :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» به امید فردا :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» بغض یک دنیا را از دلم کم کردی :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» برای امروز، فردا و همیشه‌ام :: ۱۳۸٩/٥/٢
» بت :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» از ندانستن :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» Learning the ropes :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» سالهای ... :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» ... :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» یاد باد :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» هفته عاشقی :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» شاید بفهمی :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» فرقی ندارد... :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» این نیز بگذرد... :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» نگو :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» Trust :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» دل نوشت :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» دروغ نیست... :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» مهم نیست- :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» THE EAGLE :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» Me, Pooh :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» یک آن شد این عاشق شدن :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» Fatigue :: ۱۳۸٩/٤/۸
» مرا ببوس :: ۱۳۸٩/٤/٦
» آه :: ۱۳۸٩/٤/٤
» ؟ :: ۱۳۸٩/٤/۳
» Verdict :: ۱۳۸٩/٤/۳
» از ماست که بر ماست :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» این سهمم از درده :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» آدم و آدمها :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» حرف :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» بگذار ... :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» زندگی و همچنان زندگی :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» تو را میسپارم به رویای فردا :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» قانون چندم کی؟! :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» چه جوری از بهار بگم... :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» محمدصالح رزم حسینی،تنها فینالیست دومین جشنواره بین المللی کارتون و طنز ترازیمنو :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» Family Guy :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» وبلاگ نویسی :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» سکوت سرشار از ناگفته هاست :: ۱۳۸٩/۳/٩
» ابرا همه پیش منن :: ۱۳۸٩/۳/۸
» حرف زن :: ۱۳۸٩/۳/٧
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: ۱۳۸٩/۳/٧
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: ۱۳۸٩/۳/٧
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: ۱۳۸٩/۳/٧
» مسافرم... :: ۱۳۸٩/۳/۳
» گریه نکن که بغض تو به من سرایت می کنه :: ۱۳۸٩/۳/۱
» No Hesitation :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» با من نیاز خاک زمین بود... :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» ۱۳۸٩/٢/٢٤ :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» من همان بودم که دیگر نیست :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» نمیدانم :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» گود ... :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» دل نوشت :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» He is driving me up a wall :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» "Miss Absent" or "miss Invisible" :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت می کنم :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» Beyonce - If I Were A Boy :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» سفر :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» من به گریه ها می خندم :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» یک سوزن به آقایان :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» آزادی :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» Girl :: ۱۳۸٩/٢/٩
» Teaching :: ۱۳۸٩/٢/٩
» زندگی :: ۱۳۸٩/٢/۸
» ای پرنده ... :: ۱۳۸٩/٢/٧
» کدامین؟ :: ۱۳۸٩/٢/٧
» نویسندگی :: ۱۳۸٩/٢/٦
» افسوس... :: ۱۳۸٩/٢/٥
» گاهی :: ۱۳۸٩/٢/٤
» شاید :: ۱۳۸٩/٢/٤
» نه زنده، که زندگی :: ۱۳۸٩/٢/۳
» رو آیه های بارونی نوشتم :: ۱۳۸٩/٢/٢
» بیا و ... :: ۱۳۸٩/٢/٢
» این همان _ حقیقت است :: ۱۳۸٩/٢/۱
» ! :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» شبنم بیداری :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» تو به من گفتی که هستم :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» ... :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» Good for you :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
» دنیای این روزای من :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» من چه کنم؟! :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» Would you come to me :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» تو کجایی :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» شک دیروز، یقین امروز :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» ... :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» فریاد :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» دوست پسر یا کفش؟ :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» دوباره زیسی :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» Me :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» چاره این است... :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» گذشت هم گذشت :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» من، هیچ :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» مبارک بود... :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» I Can :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» ... :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» Halo :: ۱۳۸٩/۱/٩
» اما مثل یک بیگانه :: ۱۳۸٩/۱/٦
» سال سفره امسال :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» بذار این قصه این جوری نباشه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» فصل پاییزی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» هاهاها :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» ساربان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» دختر چل گیس بهار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» I will survive :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» It's a chance :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» بعد از همه ی نداشته هایم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» چرخ بر هم زنم ... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» بی گمان :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
» قمار :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» همیشه بازنده :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» ... :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» سزاوار :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» خودم گفتم... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» گریمون هیچ، خندمون هیچ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» Depression :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» It takes two to Tango :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» آخر قصه همین بود :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» من هنوز یک انسانم... :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» بی شک این نیز... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» Tell him :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» این صدا... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» ببار باران :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» آسمان هم بارانش را دریغ کرده :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» آن زمان گفتن :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» سنگسار ثریا :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» تا مه راهو نپوشونده نگام کن :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» از این زمانه دلم سیر می شود گاهی :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» شعر رندانه گفتنم هوس است :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» . :: ۱۳۸۸/٩/۸
» محبت است که زنجیر می شود گاهی :: ۱۳۸۸/٩/٧
» هم درد :: ۱۳۸۸/٩/٥
» می شود .... آیا؟ :: ۱۳۸۸/٩/٢
» ... :: ۱۳۸۸/٩/٢
» ببینم آسمان هرکجا ... :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» دلتنگ :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» کودکی :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» ... :: ۱۳۸۸/۸/۸
» Choose an educated wife for a longer life :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» باغبان :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» ... :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» Just go :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» ن :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» When the fight begins :: ۱۳۸۸/٦/٩
» ٰThe Best and Worst of Us :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» حیف... :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» تمام، آرامش است :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» به همین سادگی :: ۱۳۸۸/٥/٦
» The answer is simple :: ۱۳۸۸/٥/٢
» نمکی :: ۱۳۸۸/٥/٢
» ... :: ۱۳۸۸/٥/۱
» خاطرات مدرسه :: ۱۳۸۸/٥/۱
» ××× :: ۱۳۸۸/٥/۱
» یک سر و یک دنیا آرزو :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» به مهمان بی صدای وبلاگم :: ۱۳۸۸/٤/٢٩
» همینه روز روشن هم پی خورشید می گردیم :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» Rebecca :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» ... :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» قرار بر این نبوده است :: ۱۳۸۸/٤/۱٩
» شک نمی کنم :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» I like it :: ۱۳۸۸/٤/۱٦
» Daddy's Little Girl :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» مسافر، وقت رفتن خداحافظ بگو :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» باخته و برندمون هیچ :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» شط رنج :: ۱۳۸۸/٤/٩
» بر حاشیه ی کتاب چون نقطه ی شک :: ۱۳۸۸/٤/۸
» ب ی ق ر ا ر :: ۱۳۸۸/٤/٦
» من در شروع شب، جایی، جا مانده ام :: ۱۳۸۸/٤/٤
» آشنای همیشه :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» تمام دنیا بر این روال است :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» مجال بی رحمانه اندک بود و فاجعه سخت نامنتظر :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» زنده باد ایران :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» هرچی آرزوی خوبه مال تو :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» The girl with April in her eyes :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» ترسم از این است... :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» به امید آینده ای روشن تر :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
» گوش کن... :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» بر باد رفته :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» آقای رئیس جمهور...؟!! یا خاله زری؟! :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» مسخ شده :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» ... :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» سرنوشت :: ۱۳۸۸/۳/٩
» رفیق های روزهای خوب من :: ۱۳۸۸/۳/٦
» پر کردن :: ۱۳۸۸/۳/٥
» من، هیچ، هیچ ندارم :: ۱۳۸۸/۳/٤
» حرمت نگه دار... :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» بازی وبلاگی :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» اگه سقفمون شکسته می تونیم از نو بسازیم... :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
» راز من :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» این تمامی وجود من است :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» من کدامینم؟ :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» کوههای ما! :: ۱۳۸۸/٢/٩
» و این همان گاه است... :: ۱۳۸۸/٢/٧
» ... :: ۱۳۸۸/٢/٤
» I picture you and me all alone :: ۱۳۸۸/٢/۳
» Make me believe you want it :: ۱۳۸۸/٢/۳
» ُEven though I don't really know you :: ۱۳۸۸/٢/٢
» تا مه راهو نپوشونده نگام کن :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» Don't want you to be a hero :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» ... :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» من آرومم تو تنهایی :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» برای امروز، فردا و همیشه ام :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» دیر و زود ؟! سوخت و سوز؟! :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» Who am I? Who Are you :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» I need that girl :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» گوش کن؛ همچنان شکر می گویم :: ۱۳۸۸/۱/۸
» سفارش سمیرا از خورشید نامه :: ۱۳۸۸/۱/۸
» دور سرت بگردم :: ۱۳۸۸/۱/٦
» برای امروز ٬ فردا وهمیشه ام :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» آن روزها غم بود٬ اما کم بود... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» با شکست هایم٬ به پیش می تازم! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» مجال بی رحمانه اندک بود و فاجعه سخت نا منتظر... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» زندگی یعنی این :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقی است... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» عمر گران می گذرد خواهی نخواهی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» So many things I don't know, So many ways I won't go :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» تقدیر بی تقصیر نیست :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» ما هر دو بغض کرده ایم :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» روح که روان است، هرچه است از جسم پای بسته است :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» همه چون دشنه های به خون تشنه :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» یا این یا هیچ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» این چنین است دوست :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» Broken_hearted :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» َAmong the ruins :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» سیاهی تفاهم دوانسان را می بینی؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» این هم روایتی :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» آهسته همچون تقدس نگاه :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» گفته بودم... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» مسابقه :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» از کجا به کجا :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» این نیز ثبت شد :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» سرد ولی ساده :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» خواهی یافتش :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» Is my team ploughing :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» از تو آموختم... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» نه یک شوق پرواز :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» ثبت شد :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» کاش میشد مثل لبخند روی لبها جاری شم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» راه پرواز باز است... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» می توانم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» من :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» در هوای عفن آواز پرستو به چه کارت آید ؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» هر چی آرزوی خوبه مال تو :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» با تو بی تو :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» تو بگو غیبت دست :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» بر ما هر آنچه لایق مان هست، می رود :: ۱۳۸٧/٧/٢
» گاهی :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» Break the rules :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» Ring my bells :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» امروز پنجره برخاستم :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» انتظار :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» گیاه عشق :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» این است روزگار من :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» ْْGirl Intrrupted :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» شادم که می گذرند :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» کمتراز جانم را بر آن راه نیست :: ۱۳۸٧/٥/۸
» Such Are Thy Words :: ۱۳۸٧/٥/٧
» تازه باران :: ۱۳۸٧/٥/٦
» از ماست که بر ماست :: ۱۳۸٧/٥/٥
» خواب قاصدک ها :: ۱۳۸٧/٥/۳
» ۱۳۸٧/٥/۱ :: ۱۳۸٧/٥/۱
» مست و دیوانه :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» مست و دیوانه :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» I've got a dream to live :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» تو در جان منی، من غم ندارم! :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» پنج یا شش حرف :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» طلوع :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» ابرها تنها برای تو آسمان شب را تطهیر کرده اند :: ۱۳۸٧/٤/٩
» من به کدام دلخوشی می خورم و طرب کنم :: ۱۳۸٧/٤/۸
» تس :: ۱۳۸٧/٤/٦
» کتاب رسالت ما، محبت است و زیبایی ست :: ۱۳۸٧/٤/٥
» مادرم :: ۱۳۸٧/٤/٤
» دین شده در دست ناکسان بهانه :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» The Rainbow :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» همدردی :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» به نام یگانه ام :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
» به نام خاق یکتا :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» زندگی شاید همین باشد :: ۱۳۸٧/٢/۸
» ۱۳۸٧/٢/۸ :: ۱۳۸٧/٢/۸
» چرا توقف کنم؟ چرا؟ :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» امروز فردا و همیشه ام :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» خط دوم :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» نگاه :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» ما ز ياران چشم ياری داشتيم :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» ما همگان محرميم :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» آيا دوباره گيسوانم رادر باد شانه خواهم زد؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» من آخرين را سروده بودم ... :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» Nekoo :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» When in good humor, Give grass its green :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» دعا :: ۱۳۸٦/٩/۸
» مادر :: ۱۳۸٦/٩/٤
» به اميد تو :: ۱۳۸٦/٩/٤
» Do me a favor :: ۱۳۸٦/٩/٢
» ... :: ۱۳۸٦/٩/٢
» صبح به خير :: ۱۳۸٦/٩/۱
» Castles in the air :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» گو برويد٬ يا نرويد٬ هرچه در هرجا که خواهد٬ يا نمی خواهد! :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» وعده :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» متنفرم :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» شادم كه سودايي ندارم :: ۱۳۸٦/۸/٢٥
» چه می توان خواندش؟ :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» بدون تيتر :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
» چند وقت پيشا... :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» روزهای پربار من :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» دل خويش را بگفتم :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» زن... :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» I am from missouri :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» عدو شود سبب خير گر خدا خواهد... :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» Love of the all kinds :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» شادی و امید :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» خدای مهربان عاشق نوازه :: ۱۳۸٦/٧/٩
» My poor cactus :: ۱۳۸٦/٧/۸
» فيلم نامه نويسی :: ۱۳۸٦/٧/٧
» مريخ؟ ونوس؟ :: ۱۳۸٦/٧/٦
» ديدار۲ :: ۱۳۸٦/٧/٤
» ديدار :: ۱۳۸٦/٧/٢
» بندر انزلی :: ۱۳۸٦/٧/٢
» كجا دانند حال ما سبك بالان ساحل ها :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» Gerand Canion or Grand Canyon :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» فاتح :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» يک ليلی و صد قافله مجنون :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» الفبای وبلاگ نويسی :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» عصيان :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» The time has come to set my spirit free :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» ای رستخيز ناگهان وی رحمت بی منتها :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» ... :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» ACTIONS AFFECT FEELINGS :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» به ياد او :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» سفير آرامش :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
» وقتی معشوق من سوگند ياد می کند که سراسر صداقت است ... :: ۱۳۸٦/٦/۱٥
» دلم برای باغچه می سوزد... :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» Blog day :: ۱۳۸٦/٦/۱۱
» تا بينهايت ... :: ۱۳۸٦/٦/۱۱
» ميثاق :: ۱۳۸٦/٦/٧
» She was the last one :: ۱۳۸٦/٦/٥
» ديشب عروس ستاره ها بودم :: ۱۳۸٦/٦/۳
» Rest my soul :: ۱۳۸٦/٦/۳
» هبه :: ۱۳۸٦/٦/۳
» Just close your eyes :: ۱۳۸٦/٦/٢
» You are my destiny :: ۱۳۸٦/٥/۳۱
» Feeling the heartache :: ۱۳۸٦/٥/٢٩
» حکايت محبت ، حکايت درد است ... :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
» She is gone :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
» بار ديگر، شهري كه دوست مي داشتم :: ۱۳۸٦/٥/٢٥
» All the love I have inside :: ۱۳۸٦/٥/٢۳
» غروب :: ۱۳۸٦/٥/۱٧
» آن هنگامه ی سال :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
» چكامه :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» فوتو بلاگ :: ۱۳۸٦/٥/۱٢
» ... :: ۱۳۸٦/٥/۱٠
» پنج تاثير گذار زندگی من :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» New testament :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» دلتنگ :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» به تو سلام مي كنم :: ۱۳۸٦/٤/٢۱
» Here, I Bear :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» ۳،۲،۱ :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» Praying :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» خداگونه :: ۱۳۸٦/٤/۱٢
» يک لحظه :: ۱۳۸٦/٤/۱٠
» ماه و درخت سرخ دار :: ۱۳۸٦/٤/٧
» I don't expect a miracle :: ۱۳۸٦/٤/٤
» تنبور و آواز کاکاوندی :: ۱۳۸٦/٤/۳
» The trees of the mind are black :: ۱۳۸٦/٤/٢
» وای من ، وای من ، وای من :: ۱۳۸٦/٤/۱
» کدام قله؟ کدام اوج؟ :: ۱۳۸٦/٤/۱
» درد تاريکيست درد خواستن :: ۱۳۸٦/۳/٢۸
» از آنسوی دريچه به من گفت : حق با کسی است که می بيند :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
» می‌توان همچون عروسک‌های کوکی بود ٬ با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» امروز پنجره برخاستم :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» همان ...... :: ۱۳۸٦/۳/٩
» Zibast mesle cheshmanam :: ۱۳۸٦/۳/٧
» زندگی من ٬ ديگر نه برای امروز و فردا و هميشه ٬ برای حال :: ۱۳۸٦/۳/٥
» ۱۳۸٦/۳/٤ :: ۱۳۸٦/۳/٤
» جيغ و دامب دامب :: ۱۳۸٦/۳/۳
» بت چين :: ۱۳۸٦/۳/۱
» که شادی در همه عالم از اين برتر نمي‌دانم :: ۱۳۸٦/٢/۳۱
» حل يک مساله برای من :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
» شانه به سر يا دارکوب ؟ :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
» Now I resemble a sort of God :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» ديدم كه در وزيدن دستانش ، جسميت وجودم تحليل ميرود :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» با من راه نشین باده ی مستانه زدند ..... :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
» ... :: ۱۳۸٦/٢/٩
» جستنش را پا نفرسودم ... :: ۱۳۸٦/٢/٥
» و دلت كبوتر آشتي است ... :: ۱۳۸٦/٢/٤
» از منجلاب تیره این دنیا بانگ پر از نیاز مرا بشنو :: ۱۳۸٦/٢/٢
» هيچ هيچ هيچ :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» من مثل حس گمشدگی وحشت آورم :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
» سبز خواهم شد! :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» حرف آخر :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
» This is the light of the mind, cold and planetary :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
» Soliloquy of the Solipsist :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» گفتم خموش :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» Nejad :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» World warIII :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» Ruinous thoughts :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
» Nuttin :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» نی نی :: ۱۳۸٦/۱/٩
» خواب قاصدک ها :: ۱۳۸٦/۱/٦
» می خواستم بگويم: :: ۱۳۸٦/۱/٤
» Your clear eye is the one absolutely beautiful thing :: ۱۳۸٦/۱/۱
» نی تو شکل دگری سنگ نباشی تو زری :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
» و آرامش نيلوفری است در باغ چشمان تو :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» THE SAME IMPRESSION :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» Dance me to the end of love :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» پنجره :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» The abyss :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» تفال :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» گل بهار :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
» تصور کنيد ... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
» بازی شب يلدا :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» نغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» من در این شب که بلند است به اندازه حسرت زدگی ، شعر چشمان تو را می خوانم ... :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» ايمان به بازگشت :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» ياد يک دوست :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» حکايت هميشگی :: ۱۳۸٥/٩/۱۱
» لوگو :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» مرد ... :: ۱۳۸٥/٩/٦
» غلام قمر :: ۱۳۸٥/٩/٥
» شق :: ۱۳۸٥/٩/٤
» Home alone :: ۱۳۸٥/٩/۳
» ایمان مگر به معجزه می ماند ؟ :: ۱۳۸٥/٩/٢
» اين هم روايتی ... :: ۱۳۸٥/۸/٢٩
» اين هم آيتی است ... :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» من می توانم ... :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
» خواب :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» Dream :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» خيلی دور خيلی نزديک ... :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
» Not easy to state the change you made :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» هيچ می دونی ... :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» An old- fashioned dancer is dancing alone :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» حيف که هيچ کدوم از اون افسانه ها راست نبود ! :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» ... :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» !?Pure? What does it mean :: ۱۳۸٥/۸/٧
» آه ای زندگی منم که هنوز ، با همه پوچی از تو لبريزم ! :: ۱۳۸٥/۸/٢
» چه اميدی؟ چه ايمانی؟ :: ۱۳۸٥/۸/۱
» يار خدايی ... :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» بیا که دوش به مستی ، سروش عالم غيب ... نوید داد که عامست فیض رحمت او :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
» ِِِ?Do You Know What :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» ?Lord Are You listening :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» ربنا ... :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» ... :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» خنده :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» روز جهانی کودک مبارک! :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» و اين همه هيچ! :: ۱۳۸٥/٧/۱۳
» فوق بهتره يا شوهر؟ :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» يه کلام از مادر عروس :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» در می زنند! :: ۱۳۸٥/٧/٤
» On frappe :: ۱۳۸٥/٧/٢
» Very nice :: ۱۳۸٥/٧/٢
» می خوام عروس بشم قشنگ ترين عروس دنيا ! :: ۱۳۸٥/٧/۱
» آرامش جاودانه می خواهم ... :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
» مثل اين است که... :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» گوش کن! :: ۱۳۸٥/٦/٢٠
» من سرم نمی شود! :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» خاک، موسيقی احساس تو را می شنود! :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» خوشا به حال گياهان که عاشق نورند! :: ۱۳۸٥/٦/٥
» ... :: ۱۳۸٥/٦/٢
» من حافظه قوی ای دارم ! :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» دفاعيه :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
» اين منم ... :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست ... :: ۱۳۸٥/٥/۱۱